ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.juhaszkitti.com oldalt üzemeltető Valkűr Nails Kft. (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, a képzésként megnevezett online videó csomagokra, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között a Megrendelés leadása! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésekkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja. Ha nem fogadja el teljes mértékben ezeket a feltételeket, akkor nem jogosult a Weboldal semmilyen módon vagy formában történő használatára.

  1. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés

Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, emailbeli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza az online videó csomagokkal kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után automatikusan kerül kiküldésre a felhasználó által megadott email címre.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;

automatikus megszűnési ok esetén (pl. aktuális részlet nem fizetésével)

felek közös megegyezésével;

felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával

1.3 A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, amennyiben az Ügyfél még nem lépett be az általa megvásárolt online videó csomag webfelületére!

1.4 Amennyiben az Ügyfél az online videó csomag díját a jelentkezéskor nem fizeti meg, úgy ezen szerződés megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult belépni az online videócsomag webfelületére.

1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

1.6 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek megrendelését indoklás nélkül visszautasítani és a megrendelést törölni.

  1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a vásárlóknak.

A videó csomagokkal kapcsolatos segítségnyújtás a weboldalon történik, az adott videó csomag videója alatt.

Egyes online videó csomagokhoz ahol ez fel van tüntetve, jár egy exkluzív Facebook csoport tagság is, amelynek a linkjét a adott videó csomagok webes felületén vásárlás után találja az Ügyfél.

Az Szolgáltató minden hétköznap reggel 9 és délután 17 óra között áll a zárt Facebook csoportokban az Ügyfelek segítségére a videó csomag használatával, feldolgozásával kapcsolatban. Hétvégén, ünnepnapokon és munkaidőn túl nem, de a csoportokban ezekben az időszakokban is lehet kérdezni, ami munkaidőben kerül megválaszolásra.

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a segítségnyújtásra.

Online videó csomag lévén egyéb módon – telefonon, Skype-on, személyes Facebook üzenetben vagy személyesen nem nyújt a szolgáltató segítséget. A fenti időben azonban bármikor lehet kérdezni!

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott online videó csomag információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett online videó csomagok témájának, időpontjának, valamint az video szereplője személyének az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett online videó csomagok törlésének lehetőségét is. Az online videó csomagok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított 24 órával megelőzően értesíteni.

2.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít az online videó csomagok listaárából. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.juhaszkitti.com) tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

2.8 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy módosításokat végezzen az online videó csomagokon, illetve az emléklapokon, ezekről a módosításokról köteles az Ügyfelet 24 órával a módosítás előtt tájékoztatni.

2.9 A Szolgáltató jogosult visszavonni az online videó csomagok elérhetőségét a weboldalon, ha ezt külső tényező indokolja.

III. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett online videó csomagok web felületére jogosult belépni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

Az Ügyfél jogosult az online videó csomagokban megszerzett információk saját célú felhasználására.

Bizonyos online videó csomagok (ahol ez fel van tüntetve) lehetőséget biztosítanak az Ügyfélnek, hogy az adott videó csomagról letöltsön egy digitalis emléklapot:

Az online videó csomagra való regisztráció után, sikeres befizetés, és sikeres belépés esetén, ez a digitális emléklap elérhető, amely az Ügyfél regisztrációkor megadott nevére (az Ügyfél ügyfél fiókjában módosítható) íródik. Ezt az emléklapot az Ügyfél megtalálja az ügyfél fiókjában.

3.2 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett online videó csomag web felületére való tényleges belépésre nem kötelezhető! Amennyiben azonban a résztvevő az online videó csomag anyagokat nem dolgozza fel, és az online videó csomag megszűnik, a Szolgáltató nem köteles az Ügyfélnek külön hozzáférést biztosítani az adott videó csomaghoz.

3.3 Az Ügyfél köteles az általa a regisztrációkor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

3.4 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő az online videó csomag online csoportjában, illetve a videók oldalán köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a csoporttársait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására!

3.5 Az online videó csomag sikeres feldolgozásához szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása az Ügyfelek kötelessége. Az alternatív lehetőségekről az online videó csomagokban tájékoztatást nyújtunk. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket az online videó csomag megtekintésére és feldolgozására. Az online videó csomag szoftveres illetve hardveres támogatást nem biztosít, az Ügyfeleknek maguknak kell gondoskodniuk a szoftverek és hardverek beszerzéséről.

Az Ügyfeleknek olyan internet kapcsolattal is rendelkezniük kell, amely a folyamatos jelátviteli lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.

A videó csomag webfelülete az Ügyfélnek ingyenes videó csomag esetén, a beiratkozás e-mail-ben való megerősítése után, illetve fizetős videó csomagok esetén sikeres fizetés után elérhetőek.

3.6 Az Ügyfél az online videó csomagokat annak tudatában vásárolja meg, hogy az online videó csomag webes felületére történő belépést követően videóként heti minimum 4-6 órát az online videócsomag anyagának feldolgozására tud szánni, ha az online videócsomaghoz tartozik csoport, abban aktívan részt tud venni.

Az online videó csomagok között nincs átjárás.

  1. Az online videó csomagok helye és ideje

4.1 A videó csomagok helye: online (elektronikus formában történik) – emailben és online felületeken.

A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja az online videó csomag elérhetőségét, valamint az online videó csomaghoz szükséges ismereteket az Ügyfél részére.

  1. Az online videó csomagok díjai, fizetési módok

5.1 A videó csomagokhoz való hozzáférés feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a videó csomag teljes díjának befizetése.

Egyes videó csomagok megvásárlása után, a vásárlónak lehetősége van még a vásárlási folyamat lezárulása előtt egyszeri ajánlatok elfogadására illetve elutasítására. Amennyiben a vásárló elfogadja az egyszeri ajánlatot, a bankszámláját a Stripe az eredeti vásárlásnál megadott számla adatai alapján megterheli az ajánlatban is feltüntetett ténylegesen kiszámlázott összeggel, ez külön kosárnak minősül és külön számlát állít ki róla a szolgáltató. Az elfogadás gombon nagy betűkkel, egyértelműen fel van tüntetve, hogy a vásárló rendelését frissíti a rákattintás. Az egyszeri ajánlatokat nem kötelező elfogadni semmilyen esetben sem, az elfogadás gomb alatt mindig megtalálható egy elutasító link, illetve az oldal egyszerű bezárásával is megszakítható és lezárható a vásárlási folyamat. Az elutasító linkre kattintva a vásárló a köszönő oldalra érkezik, ahol a rendelésével kapcsolatos fontos információkat találja.

A befizetés alapvetően a Stripe vagy a PayPal rendszerén keresztül történik.

Az online bankkártyás fizetések szintén a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Fizetés Stripe-on keresztül:

Fizethet Visa, illetve Mastercard bankkártyával. A megrendelés leadását követően a Stripe feldolgozza adatait. Az esetleges kedvezmények, például kuponok stb., levonása után a Stripe megterheli a ténylegesen kiszámlázott összeggel.  és megterheli számláját a kosár értékével. Amint Stripe-fiókunkba megérkezik az Ön által adott engedélyről az értesítés, a videó csomagra vonatkozóan meghatározott hozzáférési határidőtől függően biztosítjuk a videó csomaghoz való hozzáférést.

A szolgáltatást nyújtó Stripe-ról a www.stripe.com oldalon talál bővebb információt.

Fizethet a saját PayPal-számláján keresztül.

A megrendelés leadását követően oldalunk átirányítja Önt a PayPal oldalára, ahol kifizetheti a megrendelés értékét. Amint PayPal-számlánkra megérkezik az Ön által adott engedélyről az értesítés, a videó csomagra vonatkozóan meghatározott hozzáférési határidőtől függően biztosítjuk a hozzáférést.
A hozzáférés megadása előtt PayPal-számláját az esetleges kedvezmények, például kuponok stb., levonása után megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel.
A szolgáltatást nyújtó Paypal-ról a www.paypal.com oldalon talál bővebb információt.

A videó csomagok aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott videó csomag saját aloldalán tájékozódhat.

5.2  Az Ügyfél fizetőképességét a Szolgáltató nem vizsgálja.

5.3 Figyelem!: Amennyiben a Stripe rendszere elutasította a befizetést és ezzel kapcsolatban az Ügyfélnek problémái adódtak, a Szolgáltatónak nem áll módjában segítséget nyújtani.

5.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot a videó csomagok elérhetőségének időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető.

5.5 Egyes videó csomagok, amelyeknek ez a leírásában is fel van tüntetve, a videók és a videó leírás anyagain felül tartalmazzák:

hozzáférést a videó csomag zárt, vásárlói Facebook csoportjához

a csoporton belül a videó csomagokkal kapcsolatos támogatást a vásárlás időpontjától számított 6 hónapig

de nem tartalmaznak sem telefonos, Skype-os támogatást, segítségnyújtást, sem személyes találkozást. A 6 hónap leteltével ezen szerződés megszűnik, így további támogatás nem igényelhető.

A zárt csoporthoz való csatlakozás nem kötelező. Ha az Ügyfél megsérti a csoport szabályzatát, a Szolgáltató megszüntetheti a tagságát.

A videó csomag sikeres feldolgozása után, az Ügyfél elküldheti az általa készített munkát digitális képként .jpeg formátumban a Szolgáltatónak elektronikus úton (pl.: zárt Facebook csoportban, e-mailben) és ha a szolgáltató megfelelőnek találja az Ügyfél által készített munkát, az Ügyfél névre szóló Certification-t (tanúsítványt) kaphat postán vagy emailben, ami a videó csomag sikeres feldolgozását igazolja.

A Certification igénylését a Szolgáltató 14 munkanapon belül megerősíti, ezután elbírálás után, ha a beküldött kép megfelelő volt, újabb 14 munkanapon belül elküldi a kész Certification-t az Ügyfélnek. Ha a kép nem volt megfelelő úgy az Ügyfélnek van további 2 lehetősége újabb képeket küldeni, ezekre a beküldésekre a fennt említett határidők válnak ismét érvényessé. Ha a 3. beküldött kép sem volt megfelelő, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ez a szolgáltatás számára megszűnik, és a Szolgáltató nem köteles Certification-t küldeni neki.

Amennyiben a megerősítés nem történt meg, az Ügyfélnek más úton kell kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval.

5.6 A Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a billingo.hu rendszeréből. A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

5.7 Az árak forintban értendők. Az oldalon feltüntetett árak az Európai Uniós tagállamok felhasználóinak az országonkénti meghatározott fizetendő Áfa kulccsal (Standard Rate) kiegészített Bruttó árat tartalmazzák. A feltüntetett árak helyes megjelenítéséhez ip cím alapú geolokációs helymeghatározású becslést használunk, de a felhasználó rendelésekor helyesen megadott számlázási címe felülírhatja a fizetendő Áfa összegét. A számlák az Európai Uniós tagállamokban az országonkénti meghatározott Áfa kulccsal (Standard Rate) kerülnek kiállításra, a felhasználó által megadott helyes számlázási cím alapján. A fizetendő Áfa összegét és az Áfakulcs mértékét a felhasználó a kosár oldalon és a pénztár oldalon is látja, illetve tartalmazza a számla külön feltüntetve.

Az Európai Unión kívüli országok felhasználóinak, a weboldalon való vásárlás után, az Áfa bevallásukról a saját országuknak megfelelő törvények alapján kell eljárni, ezek elmulasztásáért felelősséget nem tudunk vállalni és nem is vállalhatunk.

Magyarországon az Áfa 27%, a további Európai Uniós országok fizetendő Áfájának a mértékét az alábbi táblázatban találja.

Ország kód Áfa kulcs %
AT 20.0000
BE 21.0000
BG 20.0000
CY 19.0000
CZ 21.0000
DE 19.0000
DK 25.0000
EE 20.0000
GR 24.0000
ES 21.0000
FI 24.0000
FR 20.0000
UK 20.0000
HR 25.0000
HU 27.0000
IE 23.0000
IT 22.0000
LT 21.0000
LU 17.0000
LV 21.0000
MT 18.0000
NL 21.0000
PL 23.0000
PT 23.0000
RO 19.0000
SI 22.0000
SE 25.0000
SK 20.0000

További információkat az Európai Unió tagállamainak Áfájáról itt talál: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/

5.8 A megvásárolt videó csomagok megtekinthetők a személyes ügyfélfiók meglátogatásával, melyet kérünk bizalmasan kezelni. A számlázásokkal, befizetésekkel kapcsolatos ügyintézés az ugyfelszolgalat@juhaszkitti.com címen, írásban lehetséges.

5.9 Egyes videó csomagok, amelyek leírásában ez fel van tüntetve tartalmaznak egy nyomtatott Certification-t (tanúsítványt), amit a szolgáltató küld el a felhasználónak (amennyiben 5.5-ös pontban található Certification-ra vonatkozó feltételek teljesülnek).

Ezeknek a szállítását általában a Magyar Posta Zrt. végzi.

  1. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a videó csomagok szerzőjének jogai

Videó csomag lemondása

6.1 A videó csomag megtekintéséig a videó csomag térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő 14 napon belül. A megkezdett videó csomag esetén azonban már nem érvényes a 14 napos elállási jog, a befizetett díj nem jár vissza.

6.2 Videó csomagot, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban a ugyfelszolgalat@juhaszkitti.com címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 72 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a videó csomag lemondásra került.

Szerzői jogok

7.1 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A videók, videó csomag és minden információ az oldalon a Valkűr Nails Kft. és személyesen Juhász Kitti szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára emailben továbbküldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában megosztás. A videó csomag vásárlója, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

7.2. A videó csomag és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Juhász Kitti és a tulajdonos Valkűr Nails Kft. engedélyével lehetséges. Az ott megosztott anyagok és információk Juhász Kitti és a Valkűr Nails Kft. közösségének szólnak, onnan információ, videók feldolgozásához készült segédanyag, vagy a videó csomag működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.

7.3.1 A résztvevő beleegyezik a videó csomag sikeres feldolgozása után elkészült munkáit Szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketingtevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.3.2 A résztvevő belegyezik, hogy a Szolgáltató felhasználja, nyilvánosan bemutassa marketingtevékenysége során a résztvevő írásos, szóbeli, vagy videós véleményét amelyet az általa vett videó csomagokról nyújtott a www.juhaszkitti.com webhelyen és aloldalain, a Facebook oldalon, a zárt Facebook csoportban illetve minden a Szolgáltatóhoz köthető e-mail-ben és médiumon, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.3.3 A résztvevő belegyezik, hogy a Szolgáltató felhasználja, nyilvánosan bemutassa marketingtevékenysége során a résztvevő írásos, szóbeli, vagy videós véleményét amelyet a Szolgáltatóról nyújtott a www.juhaszkitti.com webhelyen és aloldalain, a Facebook oldalon, a zárt Facebook csoportban illetve minden a Szolgáltatóhoz köthető e-mail-ben és médiumon, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.4 Ügyfél mint Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

7.5 A honlap üzemeltetője mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a videó csomagok vagy más a weboldalon található információk és összeállítások tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 50.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

7.6 A jelen 7. pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

VII. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A szerződés a felek között a “JELENTKEZEM” vagy “Fizetés” vagy “Megrendelés elküldése” vagy “IGEN KÉREM” feliratot tartalmazó gomb megnyomásával jön létre, automatikusan visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Valkűr Nails Kft.

Hősök tere 4.

2660 Balassagyarmat, Magyarország

Adószám: 27868128-2-12
Közösségi Adószám: HU27868128

Ügyfélszolgálat:

Telefon: 06 20 241 0540

Email: ugyfelszolgalat@juhaszkitti.com

Utolsó módosítás: 2021. 05. 27.